دانش و خلاقیت

خلیج فارس؛نه خلیج عربی(به خلیج فارس رای دهید)

ایرانیان بروید و به خلیج فارس رای بدهید
اگر رای ندهید خلیج فارس در نقشه ها به خلیج عربی تغییر نام پیدا 
میکند.http://www.persianorarabiangulf.com