دانش و خلاقیت

خطای دید

به نظر شما کدام ساختمان نزدیکتر است؟!