دانش و خلاقیت

یک تصویر خلاقانه

شما فکر میکنید که این یه قورباغه اس
ولی من فکر می کنم اسبه!
.
.
یه کمی صبر کنین
.
.http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/36/08.gif