دانش و خلاقیت

خطای دید

مثلث غیرممکن


نرم افزار محشر - مثلث غیر ممکنیک مارپیچ یا چند دایره


نرم افزار محشر - صویر زیر شبیه یک مارپیچ است.اما بواقع چند دایره استدایره های برابر


نرم افزار محشر - دایره های برابر