دانش و خلاقیت

ساخت درخت با ٧٥٠٠٠مدادرنگی

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)

ساخت یک درخت جالب با 75 هزار مداد رنگی (7 عکس)