دانش و خلاقیت

مشاهده کسوف از فضا

تصویر اول در سال 1999 گرفته شده و سایه ماه روی اروپا قابل مشاهده است:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

تصویر دوم در سال 2006 از ایستگاه فضایی گرفته شده و بخش هایی از ترکیه و قبرس تاریک هستند:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

دو تصویر زیر مربوط به سال 2009 هستند که کسوف کامل در تایوان به مدت 6 دقیقه ادامه داشت:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

منبع:3jokes.com