X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دانش و خلاقیت

تقویم زرتشتیان

هر سال در ایران باستان به 12 ماه و هر ماه به سی روز که هر روز دارای نام ویژه ای می باشند و هر ماه به 4 بخش تقسیم می گردد . دو قسمت اول دارای هفت روز می باشد و دو قسمت دوم دارای هشت روز می باشد . در این گونه تقسیم بندی روزهای نخست به نام آفریدگار (خداوند) که به ترتیب اورمزد ، دی بآذر، دی بمهر و دی بدین می باشد جای دارد . چگونگی قرار گرفتن روزها به شکل زیر می باشد:

1-     اورمزد، وهمن ، اردیبهشت ، شهریور ، سپندارمزد، خورداد، امرداد.

2-     دی بآذر، آذر، آبان ، خور(خیر) ، ماه ، تیر ، گوش.

3-     دی بمهر، مهر، سروش، رشن، فروردین، ورهرام، رام، باد.

4-     دی بدین، دین، ارد، اشتا، آسمان، زامیاد، مانتره سپند، انارام.

سی روز ایرانی و جشن های چندین هزار ساله

نام های سی روز ماه که از اوستا سرچشمه گرفته ، چم (معنی) هر یک از انها بدین گونه است :

1-  اورمزد: ساده شده اهورامزدا

2-  بهمن : اندیشه نیک

3-   اردیبهشت : بهترین راستی و پاکی

4-  شهریور: شهریاری نیرومند

5-   سپندارمزد: فروتنی و مهر پاک

6-   خورداد: تندرستی و رسایی

7-   امرداد: بی مرگی ، جاودانی

8-   دی بآذر: آفریدگار

9-   آذر: آتنش ، فروغ

10-   آبان: آب ها ، هنگام آب

11-   خیر(خور) : آفتاب ، خورشید

12-   ماه : ماه

13-   تیر: ستاره تیر، ستاره باران

14-   گوش (گنوش): جهان ، هستی

15-   دی بمهر: آفریدگار

16-   مهر: دوستی، پیمان

17-   سروش : فرمانبرداری

18-   رشن : دادگری

19-   فروردین : فرو هر، نیروی پیشرفت

20-   ورهرام : پیروزی

21-   رام : رامش، شادمانی

22-   باد : باد

23-   دی بدین: آفریدگار

24-   دین : بینیش درونی "وجدان"

25-   ارد (اشی): خوشبختی، دارایی و خواسته

26-   اشتاد : راستی

27-   آسمان : آسمان

28-   زامیاد : زمین

29-   مانتره سپند : گفتار نیک

30-   انارام " انغره نام روچنگهام" : فروغ و روشنایی های بی پایان

جشن های برابر شدن روز و ماه ( جشن های ماهانه )

در گاه شماری باستانی (زرتشتیان) در هر ماه که نام روز با نام ماه یکی باشد ، آن روز را جشن می گیرند و برای نامیدن جشن از نام آن ماه با پسوند "گان" استفاده می شود. مانند : روز فروردین از ماه فروردین به نام جشن فروردینگان که نخستین جشن ماهانه می باشد . به این ترتیب تا پایان سال دوازده جشن ماهانه داریم . به اضافه 3 جشن دیگان ، در مجموع پانزده جشن ماهانه داریم .

جشن های بزرگ ایران باستان

1- اورمزد و فروردین ماه : جشن نوروز جمشیدی و آغاز بهار

2- خورداد و فروردین ماه : ششم فروردین جشن زادروز اشو زرتشت و برگزیده شدن آن وخشور به پیامبری.

3-  تیر و تیر ماه : دهم تیر جشن تیرگان ، روز آشتی میان شاه ایران و توران در زمان منوچهر

4-  مهر و مهرماه : دهم مهر جشن مهرگان ، جشن پیروزی ایرانیان بر ضحاک به سرکردگی کاوه آهنگر و بر تخت نشستن فریدون شاه.

5-  مهر و بهمن ماه : دهم بهمن جشن سده ، سدمین روز از زمستان بزرگ به یاد داشتن پیدایش آتش در زمان هوشنگ شاه .

جشن های سالانه زرتشتیان

در فرهنگ زرتشتیان جشن به معنای ستایش و نیایش خداوند است.

1-  اورمزد و فروردین ( جشن نوروز)

2-  خورداد و فروردین ماه ( زادروز و به پیامبری رسیدن اشو زرتشت )

3-  جشن های ماهانه 12 بار در سال ( برابر شدن نام روز و ماه و 3جشن دیگان 5 بار برگزار میشود)

4-  شش چهره گهنبار ( شش بار در سال)

5-  اورمزد و اسفند ماه

بنابراین زرتشتیان 24 جشن در سال برگزار می کنند.